Кәсіпорын алаңын жоспарлау және жайластыру, санитарлы корганыс аймағы

Кәсіпорынның бас жобасы ещцрютш нысандарды жобалаудың өртке кдрсы және санитарльщ нормаларына жауап беруі керек. вщцрютш кэсшорын алаңын жобалау кезінде келеа кдгидаларды ескеру кджет:

а) бөлінетін зияндыльщтар (газ, шаң, түтін, шу т.б.) түрлеріне және атмосфераға
лактырылатын шығарылымдарды тазалау дәрежесіне байланысты технологияльщ үрдіс
сипаты;

Осыған сәйкес кәсіпорын класы белгіленіп, кәсіпорын мен жакын маңайда орналаскан тургын аймак; арасындағы санитарльщ к,органыс алаңының ені таңдалады. Санитарльщ к,органыс аймағының алаңын көгалдандырылу және жайландыру көзделеді.

б) курылыс алаңы бепнщ куй1 (орналастыру, көлбеулер, шалағай және саркынды суларды
шығаруды к,амтамасыз ету);

в) кәсіпорын алаңында жолдардың орналасуы және адамдардың кдушаздНн уйгару
бойынша оларға койьшатын талаптармен камтамасыз ету;

г) алаң бойына адамдардың жүруі үшін аякжол уйымдастыру (аякжолдардыц ені,
жабындысы, авто көлік пен темір жол көлігіне кдтысты орналасуы);

д) адамдар мен кашктердщ жумыс істеу және козгалыс алаңдарын жасанды жарыктандыру.

Кесте 1

Түңгі мезгілде кәсіпорын алаңын жасанды жарыктандыру нормалары (жарыктандыру жер

деңгейінде көлденең жазыктыкта алынады)

Жарьщтандыру орындары Жарьщтандыру жүйесі Жарьщтандыру, лк
Зауыт алаңының шекара жолдары бойына Жалпы 0,5
Өтпелдер, жолдар бойында, кіре берістерде (күзеттік жарьщтандыру) п
Автокөлік жолдарында и
Түсіріп-тиеу жумыс орындарында II
Жумысшы механизмдер маңында Аралас
Өлшеуші куралдар маңайында и
Шыны ыдыс кдбылдауыштар маңында и
Авто және вагондьщ таразылар к;алк;аларында Жалпы
Таразы шәкілінде Аралас

е) кәсіпорын алаңында орналасатын өндірістік ғимараттар, үймереттер, жабьщ
коймалар және крсалкы ғимараттар арасындағы негізгі өртке кдрсы алшактьщ (кесте 2);

ж) өндірістік зияндылыктар бөлінетін барльщ ещцрютк ғимараттар баска ғимаратттар
мен тургылыкты кварталдарға катысты алғанда басым желдердің бағытына сәйкес
орналастырылуы керек;з) кәсіпорынның бас жоспарында өртке кдрсы іс-шаралар кешеніне кіретін барльщ ғимараттар, оның ішінде гидранттардың орналасуымен өртке кдрсы су кубырлары да белгіленуі кажет
Кесте 2

Ғимараттар мен үймеретер арасындағы алшактьщ

Ғимарат немесе үймереттің отца төзімділік дәрежесі Көршілес ғимараттар немесе үймереттердің откд төзімділік дәрежесіне сәйкес ғимараттар мен үймереттер арасындағы ара кашыктык, метр.
I және II III IV-V
I және II Г және Д категориялы ғимараттар мен үймереттер үшін нормаланбайды, ал А, Б, В категориялары үшін 9 деп кдбылданады.
III
IVжәне V

Бас жобада ғимараттар мен үймереттер ещцрюгщ ерт кауштшгше, курылыс бөлшектерінің откд төзімділігіне, крршаган ортаға бөлінетін зиянды заттардың (шаң, газ, зиянды сәулеленулер және т.б.) бар болуына және сипатына байланысты 6ip-6ipmeH жэне жакын маңайда орналаскдн тургылыкты аймактардан белгілі ара-кдшыктыкта орналасуы кджет. Өндірістік ғимараттар мен тургылыкты аймак; арасындағы алшактыктар бөлінетін зияндылыктардыц сипаты мен көлеміне байланысты, өндірістің бес кластың біріне жатуына орай санитарлык, корганыс аймағының шамасынатәуелді аныкталады.

Кәсіпорын алаңында рельстік, сонымен катар рельссіз де жолдар жобалануы мүмкін.

Алаң өлшемі 5 гектардан көп өндірістік кәсіпорындар үшін екіден кем емес кіре 6epic уйымдастырылуы керек.

Кәсіпорын алаңына кіруге негізделген автокөлік жолдарының еш колданылатын автокөліктердің енінен плюс 1,5 м ге кем болмауы керек, демек барльщ жағдайларда 4,5 м ден кем болмауы тиіс. Темір жол кдкпаларыньщ ені 4,9 м ден кем емес.

Автокөлік жолдарының беттік кабаты берік және барльщ ғимараттарға өрт сөндіруші көліктері кіре алатындай мүмкіндігі болуы к;ажет. Ғимарат немесе үймерет ені 18 м-ге дейін болған жағдайда барльщ узындьщ бойына бір жағынан ғана 6ip юре беріс уйымдастырьшса жеткілікті, ал ені 18 м-ден көп болса кіре беріс м1ндетп турде екі жағынан, сонымен катар барльщ узындьщ бойына да уйымдастырылуы шарт.Курылыс ошағының аумағы 10 гектардан көп немесе ені 100 м-ден көп ғимараттар ушш Kipe берістер барльщ жактарынан да болуы к;ажет.

Bip жактьщ бағыттағы жолдардың ені 3,75 м-ден, ал екі жактьщ бағыттағылар үшін 7,5 м ден кем болмауы тиіс.

Өндірістік аймак, алаңындағы жолдар мен өтпелдер туйык, сакиналы және аралас жүйелі болуы мүмкін. Туйьщ жүйелі жолдар да туйыкталу соңында радиусы 10 м-ден кем емес топсалы айналып өту жолдарын немесе өрт сөндіруші көліктердің бурьшысы үшін өлшемі 12x12 м болатын алаң уйгарылуы керек.

Өрт сөндіру максатында пайдаланыла алатын суаттарға немесе табиғи су көздеріне өту ушш еш 3,75 м, аумағы 12x12 м болатын өтпелдер уйымдастыру кджет.

Кәсіпорынның шекарасы аумағынан жолдардың шетіне дейіңгі ара-кашыктьщ 1,5 м-ден кем, ал эстакадалар мен тіреуіштердің сыртк;ы бөліктеріне дейіңгі ара-кдшыктьщ 0,5 м-ден кем болмауы кджет.

Жобаланатын нысанның бас жоспарында ғимараттар мен үймереттер арасындағы алшактыкты минималды етіп, яғни санитарлы және өртке карсы талаптарға сәйкес жолдар, аякжолдар, инженерлік жүйелер мен коммуникациялар өткізуге лайыкты етіп уйымдастру кажет.

Өндірістік аймакта әрбір гимаратк;а жоба бойынша бос жатк;ан аумак, бойымен өрт сөндіруші машиналар кіре алатындай кем дегенде екі жағынан ені 6 м-ден кем емес, ал ауданы 10 гектардан көп ғимараттар үшін барльщ жактарынан да кіре берістер уйымдастырылуы керек.


Кәсіпорынның бас жобасында гидрант жуйеа у_йымдастырылган сырткы су кубырыньщ сакдналы желісі жобаланады, олар сәйкесінше бір-бірінен 150 м-ден алшак болмауы, ғимарат дуалдарына 5 м-ден артьщ жакын болмауы, жолдардан 2 м алшак; орналастырылмауы кджет. Өрт болған жағдайға резервті су кррын кдрастыру кджет (жер крйнауында орналасуы жағдайында бас жоспарда ол пунктир сызығымен көрсетіледі).


7430203796284690.html
7430230879017914.html
    PR.RU™