Pmflln II

11.2.3. Вимірювання горизонтального кута методом повторень

Мегод повторень використовують тільки під час спостережень новто-

льними теодолітами, коли похибки відлічування більші за похибки

ання. Суть методу полягає в багаторазовому (« разів) відкладанні на лімбі

ІННЯ вимірювального кута. Розглянемо, як виконують вимірювання кута Р

рис. 11.2.1).

Встановивши теодоліт над вершиною кута і, візують трубу при крузі

>уч (КЛ) на ліву точку (/+1) і відлічують горизонтальний круг (відлік ал).

відлік має бути дещо більшим за 0°. Після цього, відкріпивши

плювальний гвинт алідади, при нерухомому горизонтальному крузі,

ртаючи алідаду за ходом годинникової стрілки, наводять зорову трубу на

у точку (z-І). В результаті вимірюваний кут відкладеться на гори-

ільному крузі один раз, тобто буде виконане одне повторення. Відлічують

зонтальний круг (відлік вк). Відлік вк слугує тільки для приблизного

ачення величини горизонтального кута Р і називається контрольним,

іпивши алідаду, відкріпляють лімб і, повертаючи алідадну частину

оліта проти ходу годинникової стрілки, візують зорову трубу знову на

у (г+1). Точне наведення здійснюють навідним гвинтом лімба. Далі знову

зіпляють закріплювальний гвинт алідади і, повертаючи її за ходом

нникової стрілки, наводять зорову трубу на точку (/-1). Тоді кут Р , який

рюють, буде відкладений на горизонтальному крузі уже двічі, тобто буде

лено два повторення. Кожне наступне повторення виконують у такій самій

ідовності. Після п повторень відлічують горизонтальний круг (відлік вл),

і зорова труба буде наведена в останньому відкладенні кута j8 на праву

:у. Значення кута знаходять за формулою

(И.2.1)

п

Якщо під час вимірювання горизонтального кута Р нульова поділка

іа декілька разів пройде через напрямок на точку (/-1), тоді в чисельнику

мули (ІІ.2.3) потрібно додати 360°, помножене на таку кількість разів,

ьки було переходів нульової поділки лімба через цей напрямок. Щоб не

шти за переходами нульової поділки лімба, роблять контрольний відлік вк .

імула (ІІ.2.1) дає контрольне значення горизонтального кута Р при КЛ.

Потім, перевівши трубу через зеніт і при КП відкріпивши алідаду,

вдягь трубу на праву точку (/-1). Відлічують горизонтальний круг (відлік

і щпг.ипттпигт ітмпннн

ия). Відлік «„ є КІІІЦСІІИМ при КІІ. ІІопм відкріплюють алідаду, понсртаїон.

трубу проти годи і тикової стрілки і наводить навідним гвинтом алідади на

точку (/+1). Горизонтальний круг не відлічують. Зрозуміло, що цей відлік буде

меншим від відліку вп на величину куга /3 . Оскільки при KJ1 кути відкладали празів, додаючи їх, то при КП ці кути, навпаки, поступово віднімають,

зменшуючи їх суму.

Відтак відкріплюють лімб і повертають трубу за ходом годинникової

стрілки, наводячи її на точку (/-1) навідним гвинтом лімба. Дії повторюють. За

однакової кількості повторень п відлік на лімбі прямуватиме до початкового,

точніше до {ая +180°). Коли труба наведена на точку (г+1), відлічують лімб ап.

Відлік ап буде початковим при КП. Вимірюваний кут /3 при КП знаходять за


7429214224176730.html
7429274611187271.html
    PR.RU™